Wystawianie faktur VAT – zmiany 2014 r.

Art. 106i

ust. 1 Fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

2. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

ust. 7. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed:

1. dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi

2. otrzymaniem przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty.

ust. 8. Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 (usługi rozliczane cyklicznie, dostawa towarów rozliczana cyklicznie, media, najem itp.), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Przykład:

Salon rtv-agd dokonał dostawy telewizora na rzecz kontrahenta w dniu 28.02.2014 r. W związku z powyższym Podatnik powziął wątpliwość kiedy najpóźniej powinien wystawić fakturę.

W świetle nowych przepisów Podatnik zobligowany będzie wystawić fakturę z tytułu dokonanej transakcji sprzedaży w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa. A zatem Salon AGD-RTV powinien wystawić fakturę najpóźniej 15 marca 2014 r. Jednocześnie faktura ta nie może zostać wystawiona wcześniej niż w dniu 29.01.2014 r. (tj. 30 dni przed dokonaniem ww. sprzedaży).

Data sprzedaży: 28.02.2014 r.

Przykład

Spółka XYZ dokonała w dniu 29.1.2014 r. dostawy towarów na rzecz spółki BCD. Do kiedy zobowiązana jest wystawić fakturę dokumentującą ową transakcję?

Termin ten upłynie w dniu 15.2.2014 r. Data sprzedaży 29.1.2014 r.

Przykład

Spółka XYZ podpisała umowę na dostawę towarów na rzecz innej spółki BCD w dniu 10.2.2014 r. Kiedy najwcześniej może wystawić fakturę dokumentującą przyszłą dostawę?

Najwcześniej może to uczynić już 30 dni przed dostawą towaru. A zatem będzie to 11.1.2014 r.

Przykład

Spółka TRANS wykonała usługę transportową w dniu 17.2.2014 r. Kiedy najpóźniej i kiedy najwcześniej może wystawić fakturę dokumentującą przedmiotową transakcję?

Najpóźniej faktura powinna zostać wystawiona 15.3.2014 r., natomiast najwcześniej 18.1.2014 r. (30 dni przed wykonaniem usługi).

Przykład

Spółka EX2 zobowiązała się wykonywać w sposób ciągły usługi konsultingowe na rzecz Spółki ABC. Usługa jest rozliczana cyklicznie – w miesięcznych okresach rozliczeniowych (na koniec każdego miesiąca kalendarzowego). Kiedy Spółka REX powinna wystawić fakturę dokumentującą wykonane świadczenie za miesiąc kwiecień 2014?

Uwzględniając, że tego typu transakcja jest świadczeniem cyklicznym (ciągłym), a strony przyjęły miesięczny okres rozliczeniowy – faktura powinna zostać wystawiona najpóźniej do 15.5.2014 r. Fakturę można również wystawić wcześniej, gdyż nie ma minimalnego terminu jej wystawienia, o ile faktura będzie zawierała okres rozliczeniowy jakiego dotyczy. W przeciwnym przypadku (gdy nie wskazuje się na fakturze okresu jakiego dotyczy), fakturę taką winno się wystawić najwcześniej 1.4.2014 r. (na 30 dni przed wykonaniem usługi).