Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się:

Obsługa księgowa:

• Prowadzimy księgi handlowe
• Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów
• Prowadzimy ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
• Prowadzimy rejestry sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
• Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
• Reprezentujemy klienta w urzędach
• Sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe
• Przygotowujemy i modyfikujemy zakładowe plany kont
• Sporządzamy i analizujemy bilans zysku i strat oraz przepływu środków pieniężnych
• Sporządzamy deklaracje wstępne i ostateczne z tytułu podatku dochodowego
• Sporządzamy deklaracje do GUS

Obsługa Kadrowo - Płacowa:

• Prowadzenie dokumentacji kadrowej
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
• Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
• Przygotowanie świadectw pracy
• Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
• Obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
• Przygotowanie deklaracji ZUS
• Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
• Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
• Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych