Administratorem danych osobowych jest: Jakub Salamon Sp. z o.o., ul. Jodłowa 1, 98-220 Zduńska Wola

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Jakub Salamon Sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe będą pozyskiwane na podstawie dobrowolnych wpisów użytkowników dokonywanych na stronie www.biurosc.pl w celu kontaktu z firmą lub dopisania się do Newslettera. Pozyskane dane osobowe będą wykorzystywane w celu w jakim zostały podane przez użytkownika tj. m.in. odpowiedź na zadane przez użytkownika pytanie, dopisanie użytkownika do bazy Newslettera, wysyłanie informacji z Newslettera na podany adres email, a także dla celów statystycznych prowadzonych wyłącznie na potrzeby Spółki Jakub Salamon Sp. z o.o.

Jakub Salamon Sp. z o.o. oświadcza, że wszelkie pozyskane przez nią dane osobowe będą przechowywane w taki sposób, aby zapewnić ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że jest to konieczne i wynika z przepisów prawa lub prawomocnego żądania instytucji Państwowych .

Każdy użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane ( art. 32 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883))